De Dommel 46
8253 PL Dronten
Tel: 0321 – 317001
Whatsapp: 06-16739117
Dinsdag t/m vrijdag 9 – 18 uur
Zaterdag 9 – 17 uur
Buiten openingstijden bent u ook van harte welkom. Maak gerust een afspraak.

ALGEMENE REISVOORWAARDEN

Jan Brinkman… de wereld aan fietsen!
KvK-nummer 39049555

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Jan Brinkman…de wereld aan fietsen! georganiseerde fietsreizen en vormen een onlosmakelijk onderdeel daarvan.

Het boeken van de reis

 • Een reis kan via de website geboekt worden.
 • De overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding van de deelnemer van het aanbod van Jan Brinkman…de wereld aan fietsen!
 • Door het invullen van het inschrijfformulier en het betalen van het inschrijfgeld (aanbetaling) verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de voorwaarden.
 • Het is minderjarigen niet toegestaan om een boeking te maken. Indien een minderjarige een boeking wil maken, moet hij aantonen dat zijn ouder(s) of voogd(en) hiervoor toestemming hebben verleend.

 Garantieregeling STO Garant

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Jan Brinkman…de wereld aan fietsen! gebruik van STO Garant. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto- garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl.

Bij elk (reis)aanbod van Jan Brinkman…de wereld aan fietsen! wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).

Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan Jan Brinkman…de wereld aan fietsen!, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Jan Brinkman…de wereld aan fietsen! niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.

De betaling van een fietsreis

 • Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en een factuur van Jan Brinkman… de wereld aan fietsen!.
 • Nadat u van Jan Brinkman…de wereld aan fietsen! een boekingsbevestiging en factuur hebt ontvangen, ontvangt u van Certo Escrow per e-mail een uitnodiging met een gebruikersnaam en een wachtwoord. U wordt gevraagd in te loggen op het beveiligde gedeelte van de website van Certo Escrow. Na bevestiging van de uitnodiging kunt u direct overgaan tot betaling. U kunt indien u niet aan internetbankieren doet, ook een overboeking doen.
 • Afhankelijk van het tijdstip van boeking krijgt u een verzoek tot betaling van de aanbetaling en later tot betaling van het restant van de reissom of tot betaling van de hele reissom in één keer als u kort voor vertrek boekt. Voor alle boekingen geldt dat de volledige reissom voor vertrek betaald dient te zijn aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow.
 • De aanbetaling dient uiterlijk binnen 14 dagen na aanmelding voor de reis plaats te vinden. De rest van het bedrag dient uiterlijk 8 weken voor aanvang betaald te zijn. Bij boekingen minder dan 8 weken voor aanvang dient het bedrag per ommegaande volledig betaald te worden. Bij niet tijdige betaling heeft Jan Brinkman…de wereld aan fietsen! het recht de reservering te laten vervallen.
 • Inschrijving is pas definitief na betaling van de aanbetaling of, bij aanmelding minder dan 60 dagen voor aanvang, van het volledige inschrijfgeld.

Annuleringskosten

 • Tot en met 56 dagen vóór de dag van vertrek: 20% van de reissom met een minimum van 100,- p.p
 • Vanaf 55 dagen tot en met 28 dagen vóór de dag van vertrek: 50% van de reissom. Bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 10e dag voor vertrek: 75% van de reissom.
 • Bij annulering vanaf de 10e dag (inclusief) tot de dag van vertrek of later: de volledige reissom.

Verantwoordelijkheid

 • Jan Brinkman…de wereld aan fietsen! spant zich maximaal in om te zorgen voor een goed en geordend verloop van de fietsreis. Een verdere garantie wordt niet verleend.
 • Uw deelname is geheel voor eigen verantwoordelijkheid. De organisatie en voorbereiding van deze reis vinden zo zorgvuldig mogelijk plaats. Er kunnen zich altijd onverwachte zaken voordoen. Zowel de reisleiding van Jan Brinkman…de wereld aan fietsen! als lokale begeleiding kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.
 • Tijdens de reis kan het voorkomen dat er van het voorgenomen programma afgeweken moet worden door bijvoorbeeld weersomstandigheden. Beslissingen hierover liggen bij de reisleiding; veiligheid van de deelnemers staat hierbij altijd voorop.
 • Tijdens de reis wordt er voldoende eten en drinken (waaronder mineraalwater) verzorgd/ingekocht.
 • Uw paspoort dient nog 3 maanden geldig te zijn na vertrek uit Marokko.
 • Een visum is niet nodig
 • Het boeken van uw vlucht is geheel voor eigen verantwoordelijkheid. Jan Brinkman…de wereld aan fietsen! zal hierbij adviseren.
 • U dient zelf voor een reis- en/of annuleringsverzekering te zorgen. Een reisverzekering is verplicht, zodat in geval van nood via de SOS-centrale van de verzekeringsmaatschappij hulp verleend kan worden.
 • In geval van acute medische nood tijdens de reis doet Jan Brinkman…de wereld aan fietsen! vanzelfsprekend tot het uiterste hun best om de deelnemer z.s.m. te (laten) vervoeren naar medische hulp. Zowel de reisleiding van Jan Brinkman…de wereld aan fietsen! als lokale begeleiding kan hiervoor echter op geen enkele manier verantwoordelijk en/of aansprakelijk gesteld worden, mede gezien de aard van de avontuurlijke reis.
 • De reisorganisator en/of lokale begeleiding kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of letsel als gevolg van overmacht situaties (natuurrampen, stakingen, politieke onrust e.d.).
 • De reisorganisator en/of lokale begeleiding kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal en/of beschadiging van bagage of fiets tijdens de reis.
 • Mocht Jan Brinkman…de wereld aan fietsen! aansprakelijk gehouden worden voor derving van reisgenot of voor schade die de deelnemer lijdt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, dan bedraagt de vergoeding nooit meer dan maximaal eenmaal de reissom minus de eventueel gemaakte kosten.

Verplichtingen deelnemer

 • De deelnemer dient zich als een redelijk handelend deelnemer te gedragen en is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede uitvoering van de fietsreis van Jan Brinkman…de wereld aan fietsen! en de reisdienstverleners op te volgen.
 • Het dragen van een helm op de fiets is verplicht.
 • Bij niet naleving van aanwijzingen of in het geval dat een deelnemer overlast veroorzaakt, heeft Jan Brinkman…de wereld aan fietsen! het recht de deelnemer de verdere deelname aan de reis gedeeltelijk of geheel te ontzeggen. De deelnemer heeft in een dergelijk geval geen recht op restitutie van gelden. Verdere hierdoor ontstane kosten komen voor rekening en risico van de deelnemer.
 • Alvorens over te gaan tot uitsluiting van deelname wordt de deelnemer eerst een mondelinge of schriftelijke waarschuwing gegeven.
 • De deelnemer is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn gedrag, het niet nakomen van de verplichtingen in dit artikel of schade die anderszins aan hem moet worden toegerekend.

Klachten

 • Jan Brinkman…de wereld aan fietsen! verstrekt voor aanvang van de reis de contactgegevens in geval van nood van de organisatie en in voorkomend geval diens lokale vertegenwoordiger.
 • Eventuele klachten over de uitvoering van de reis die het niveau van aan- of opmerking overschrijden, dienen onmiddellijk en duidelijk op de plaats van bestemming en/of op de plaats waar de klacht ontstond kenbaar te worden gemaakt bij de vertegenwoordiger van Jan Brinkman…de wereld aan fietsen!.

Medische disclaimers

 • De activiteiten zoals wij die aanbieden zijn niet bedoeld ter vervanging van medische (noodzakelijke) behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts of therapeut.

Extra voorwaarden | huisregels

 • Deelname aan het programma geschiedt op basis van vrijwilligheid.
 • Het afzien van deelname aan het programma geeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en ook geen recht op een vervangende les of activiteit.
 • Als deelnemers besluiten om zich terug te trekken (wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden) dan hebben zij geen recht op terugbetaling.
 • Indien de deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte fietsreis te maken, is vervanging toegestaan.
 • Jan Brinkman…de wereld aan fietsen! heeft het recht de fietsreis te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de reisleiding of overmacht. In geval van annulering door Jan Brinkman…de wereld aan fietsen! heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.
 • Jan Brinkman…de wereld aan fietsen! heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan reis.
 • Respect voor elk mens, ongeacht zijn religie, opvattingen, geaardheid, geslacht en ontwikkeling is de belangrijkste kernwaarde. Wees respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.
 • Jan Brinkman…de wereld aan fietsen! heeft de verblijfslocaties met zorg gekozen om deelnemers tijdens de fietsreis een veilige en leefbare omgeving te bieden. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals je eigen huis. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.
 • Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie of Jan Brinkman…de wereld aan fietsen! niet opvolgen, kunnen uitgesloten worden van de reis. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van gelden.